Odborné sociální poradenství

Dokumenty ke stažení:

Odborné sociální poradenství je poskytováno v souladu s §37 zákona 108/2006 Sb., tj. se zaměřením na klienty primárně z okruhu 1) osob s jiným zdravotním postižením (tj. se zrakovým, sluchovým, kombinovaným a tělesným, s civilizačním onemocněním) a 2) seniorů – případně jejich rodinných příslušníků, kteří se na organizaci s žádostí o pomoc/radu obrátí. Zájemcům o poradenství mimo okruh vymezených skupin poskytujeme základní informace pro akutní řešení jejich nepříznivé životní situace. V případě další potřeby/insuficience možností organizace klientovi pomoci jej odkážeme na další organizace, které jsou kompetentní jejich problém uspokojivě vyřešit – například Úřad práce, magistrát či jiná nezisková organizace, které se na takovou cílovou skupinu zaměřuje.

Zájemcům o službu odborné sociální poradenství z oblasti námi primárně vymezených skupin nabízíme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Je zde možná přímá návaznost na již zaregistrované služby Spokojeného domova, o.p.s., tj. pečovatelskou službu, osobní asistenci a odlehčovací služby.

Poradenské aktivity směřujeme k nápomoci uživateli řešit svou obtížnou životní situaci a navázat kontakty s přirozeným sociálním prostředím. Důraz však budeme klást na aktivní podílení se uživatele služby – poradce se bude snažit být mu spíše průvodcem než tím, kdo ho řídí.

Cílovou skupinou poskytované služby odborné sociální poradenství jsou osoby s jiným zdravotním postižením a senioři. Okruh osob z hlediska věkové struktury, pro které je služba odborné sociální poradenství určena, začíná v „našem případě“ mladými dospělými (19–26 let) a je zaměřena na všechny dospělé až po starší seniory (nad 80 let).

Služba odborné sociální poradenství je poskytována jako ambulantní s možností osobní návštěvy dvakrát týdně. Samozřejmostí je možnost kontaktovat odborného sociálního poradce telefonicky, e-mailem nebo písemně. V případě urgence počítáme s možností schůzky (potencionálního) uživatele služby a poradce i mimo „návštěvní“ hodiny.

Služba odborné sociální poradenství je poskytována bezplatně.

 

Podpořili nás

INFORMACE

Informace o projektu POŘÍZENÍ DVOU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

Projekt  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, je financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ ve věku 15–65 let.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba