Kdo nás podpořil v roce 2016

Kraje:

 Středočeský kraj  

Středočeský kraj

 DOTACE
na poskytování sociálních služeb

 
   

Liberecký kraj

 

 

 DOTACE
na poskytování sociálních služeb

Královéhradecký kraj
 

Královéhradecký kraj
 

 DOTACE
na poskytování sociálních služeb

Firmy:

Centr PCO, v.o.s.

Centr PCO, v.o.s.                   

Firma zajišťuje projekce, montáž, revize a servis elektronických zabezpečovacích zařízení elektronických požárních signalizací, kamerových a televizních systémů, provoz PCO - pultu centrální ochrany. Poskytuje služby sledování a střežení vozidel.

 FINANČNÍ DAR
8.000,-
na poskytování sociálních služeb
Přikryl s.r.o.

Přikryl s.r.o.                           

Firma nabízí vedení účetnictví a daňové evidence, ekonomické a daňové poradenství.

 FINANČNÍ DAR
7.000,-
na poskytování sociálních služeb
Lesy ČR

Lesy ČR                         

  

 FINANČNÍ DAR
30.000,-
pro Zhradnictví Spokojené slunce

Nadace a nadační fondy: 

Nadace Agrofert

 

Nadace Agrofert
Nadace AGROFERT sleduje potřeby v České republice ve vybraných oblastech a snaží se pomáhat přesně tam, kde je to třeba. Nadace svou činnost realizuje převážně formou finančního příspěvku. Nadace přispívá především nekomerčním právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
200.000,-
na poskytování sociálních služeb

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
25.000,-
na nákup ošetřovatelských pomůcek pro terénní péči

Nadace Jedličkova ústavu Nadace Jedličkova ústavu
Posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci.
NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
15.000,-
na osobní asistenci ve škole pro děti s postižením
Nadace Dětský mozek

Nadace Dětský mozek
Všestranná podpora dětí i dospělých s postižením centrální nervové soustavy.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
12.000,-
na osobní asistenci ve škole pro děti s autismem
Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji

Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji
Nadace byla založena za účelem realizace obecně prospěšných cílů pro region Českého ráje a jeho nejbližší okolí, a to k rozvoji duchovních hodnot, školství, vzdělávání a vědy, kulturních a sociálních hodnot, k ochraně přírodního prostředí, památek a tradic, k podpoře sociálních a zdravotních programů, tělovýchovy a sportu a k rozvoji dalších aktivit vedoucích k rozvoji Českého ráje.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
25.000,-
na pečovatelskou službu pro seniory a handicapované osoby

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
Účelem Nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám na území České republiky i v zahraničí.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
20.000,-
na poskytování terénní pečovatelské služby

Nadace EURONISA

Nadace EURONISA
Posláním Nadace EURONISA je pomáhat lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Nadace podporuje projekty a činnosti jednotlivých organizací v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
50.000,-

na osobní asistenci ve škole pro děti s autismem a jiným zdravotním znevýhodněním

 Města a obce:

Za spolupráci v roce 2016 děkujeme:

Herci Václavu Knopovi, naší dlouhodobé mediální tváři, Taťáně Kuchařové, Janu Füšimu, Heleně Šádkové, Kateřině Maxové, Marianě Šelemberkové, Martinu Weissovi, Daniele Sedlákové, Janu Harcubovi, Ladislavu Jarešovi, Jiřímu Novákovi, Martinu Šilarovi, nestátnímu zdravotnickému zařízení MALYRA, občanskému sdružení DMO Pobyty, Domovu Modrý kámen, p. s. s., občanskému sdružení Veselá Vesnice, Help Centru Mladá Boleslav, Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole, Turnov, Základní škole Turnov, Zborovská 519, naší slovenské partnerské organizaci Seniorka, n. o., a dalším za pomoc, podporu a spolupráci při naší činnosti i při přípravě a realizaci našich doplňkových akcí.

 

Podpořili nás

INFORMACE

Informace o projektu POŘÍZENÍ DVOU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

Projekt  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, je financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ ve věku 15–65 let.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba