Aktuality

Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

6. 1. 2017  Petr Novák

Nový rok přinesl některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Například se zvyšuje minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více. Zavádí se nová dávka tzv. otcovské poporodní péče a rodičovský příspěvek jde v roce 2017 čerpat flexibilněji. Níže přinášíme podrobný přehled těchto změn z tiskové zprávy MPSV:

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA
MPSV se snaží postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Při schválené valorizaci minimální mzdy lze v letošním roce předpokládat zvýšení jejího podílu k průměrné mzdě na 38,2 procent. Od ledna tak minimální měsíční mzda činí 11 000 Kč, minimální hodinová mzda vzrostla z 58,70 Kč na rovných 66 Kč. V návaznosti na to se zvýšily i sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy. Zároveň se ruší zvláštní sazba minimální mzdy i zvláštní sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem. Platí tedy jedna sazba minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance. Se sjednocením minimální mzdy pro všechny souvisí také zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to o 700 Kč. Zvýšení minimální mzdy má vliv také na výši slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení, kterou je možno uplatnit právě ve výši maximálně minimální mzdy za rok.
 

DŮCHODY
Vláda díky novele zákona o důchodovém pojištění z července 2016 poprvé využila možnosti zvýšit důchody svým nařízením, a ne zdlouhavě formou změny zákona. Nařízením vlády se tak stanoví:

 • A/ prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných od 1. 1. 2017:
  • všeobecný vyměřovací základ za rok 2015 ve výši 27 156 Kč,
  • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, který činí 1,0396,
  • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 12 423 Kč,
  • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 112 928 Kč,
  • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2017 činí 2 550 Kč.
 • B/ zvýšení důchodů v roce 2017: Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2016 tak, že se
 • základní výměra zvyšuje o 110 Kč na 2 550 Kč,
 • procentní výměra zvyšuje o 2,2 %. Příplatky k důchodu přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují o 2,2 %.
   

VYŠŠÍ PLATOVÉ TARIFY VE ZDRAVOTNICTVÍ
Od ledna rovněž dochází ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb o 10 %. U těchto zaměstnanců (tj. lékaři, zdravotní personál) nedošlo ke zvýšení kvůli odlišnému zdroji financování jejich platů (veřejné zdravotní pojištění) již v průběhu druhé poloviny roku 2016, tedy jako u ostatních zaměstnanců ve veřejných službách a správě a ve státní službě, kterým se jejich platové tarify zvýšily o 4 %. Navýšení o 10 % má zvýšit motivaci zdravotnického personálu a zamezit jeho dalšímu odlivu mimo obor zdravotnictví.
 

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 2017 následující:

 • první redukční hranice činí 942 Kč,
 • druhá redukční hranice činí 1 412 Kč,
 • třetí redukční hranice činí 2 824 Kč. Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2017.
   

NOVÁ DÁVKA PRO OTCE
Novopečení tatínkové pravděpodobně v letošním roce dostanou možnost využít po narození potomka dávku tzv. otcovské poporodní péče. Ta bude fungovat tak, že z nemocenského pojištění bude otec dítěte pojeden týden dostávat 70 % vyměřovacího základu svého výdělku. Podpora bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Nástup bude možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a týdenní otcovské volno nebude možné přerušit. Podle navrhovaných přechodných ustanovení bude moci nárok uplatnit i ten otec, jehož dítě se narodilo v období 6 týdnů před účinností zákona. Nová dávka by mohla začít platit ke konci roku 2017 s ohledem na průběh legislativního procesu!
 

FLEXIBILNĚJŠÍ ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU
V průběhu roku 2017 se zjednoduší pravidla pro vyplácení a čerpání rodičovského příspěvku.

 • Dojde ke zrušení současného omezení horní hranice měsíční výše rodičovského příspěvku a bude umožněno čerpat dávku až do výše peněžité pomoci v mateřství (cca 32 000 Kč). Celá částka rodičovského příspěvku ve výši 220 000 Kč bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti (za 6 měsíců u nejvyšší peněžité pomoci v mateřství).
 • Nově budou moci volit výši čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7 600 Kč měsíčně a zkrátit si tak dobu čerpání rodičovského příspěvku až na tři roky.
 • Úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolních zařízení – v současnosti je sledována docházka pouze u dětí mladších dvou let, kdy tyto mohou pobývat v předškolním zařízení maximálně po dobu 46 hodin v kalendářním měsíci. Tato podmínka bude zcela zrušena a bude se sledovat jen řádná péče o dítě v rodině.
   

VEŘEJNÁ SLUŽBA
Úřad práce se musí připravit na realizaci znovu zavedené veřejné služby ve spolupráci s obcemi a dalšími subjekty a na její promítnutí do výše příspěvku na živobytí u dlouhodobých příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi. V případě, že osoba bude vykonávat veřejnou službu, zvýší se jí částka příspěvku na živobytí. Platí, že u zranitelných skupin osob (z důvodu zdravotního stavu, věku nebo péči o závislou osobu) veřejná služba vyžadována nebude.
 

POJISTNÉ NASOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. ledna 2017 činí:

 • u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
 • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,
 • u osoby samostatně výdělečně činné
  • 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění,
  • 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,
 • u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu.

Nejvýznamnější změny:

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 28 232 Kč,
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 355 136 Kč,
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2017, je 67 756 Kč,
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016, je 7 058 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 061Kč,
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016, je 2 824 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 825 Kč.

V roce 2017 očekáváme ukončení legislativního procesu u následujících zákonů, které by měly začít platit v příštím roce:

 • novela zákoníku práce (s výjimkou vybraných ustanovení, která upravují změny týkající se dovolené a která nabývají účinnosti 1. ledna 2018)
 • novela zákona o zaměstnanosti
 • novela zákona o sociálních službách

 


Příjemné prožití vánočních svátků


Vánoční číslo časopisu Spokojený domov

13. 12. 2016  Petr Novák

Vánoční číslo našeho zpravodaje přináší tato témata:

 • Zástupci Spokojeného domova navštívili kolegy na Slovensku
 • Na druhý ročník Bousovského šachování se sjeli šachisté ze širokého okolí
 • Kreslíř Jiří Flekna zažívá plodný konec roku
 • Zahradnictví Spokojené slunce na jarmarku MPSV
 • Jak se připravuje turnovská škola na Vánoce
 • Vánoční vzkazy od našich spolupracovníků a přátel
 • Rozhovor s jáhnem Janem Hrubým z Újezdu pod Troskami

 


Herec Štěpán Tuček pokřtil kalendář kresleného humoru vozíčkáře Jiřího Flekny

2. 12. 2016  Petr Novák

Jiří Flekna z Bakova nad Jizerou, který v mládí utrpěl těžký úraz páteře a od té doby je upoutaný na invalidní vozík, vydal pod záštitou obecně prospěšné společnosti Spokojený domov kalendář svého kresleného humoru. Křest se uskutečnil 30. listopadu v Jičíně a kmotrem se stal herec Štěpán Tuček.

Jiří Flekna se tvorbou kresleného humoru začal zabývat krátce po svém úraze v 80. letech minulého století. Za tu dobu má za sebou řadu výstav na různých místech ČR a i několik vydaných kalendářů.

Do Jičína zavítal právě díky obecně prospěšné společnosti Spokojený domov, která mu – stejně jako 130 dalším seniorům a handicapovaným – poskytuje osobní asistenci v domácím prostředí. Jiří Flekna sice bydlí v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku, ale Spokojený domov působí kromě Mladoboleslavska i na Turnovsku a Jičínsku a své doplňkové aktivity realizuje na všech místech své působnosti.

Kmotrem kalendáře se stal mladý český herec, 17letý student Mezinárodní konzervatoře v Praze, Štěpán Tuček. Pochází z Mladoboleslavska a zejména zde jej můžete znát jako loutkoherce. Má za sebou ale již i několik divadelních a televizních rolí.

Jeho učitelem (a nyní již i kolegou) je Václav Knop, který je oficiální tváří Spokojeného domova. Křtu se však bohužel nemohl zúčastnit, jeho kolega-žák Štěpán Tuček byl jeho více než důstojnou náhradou. Program křtu zpestřil svým loutkovým vystoupením.

Kalendář je za 150 Kč k zakoupení v Bakově nad Jizerou v městské knihovně a v Cukrárně u pavoučka, v Mnichově Hradišti v papírnictví a knihkupectví Hany Otáhalové a dále pak na kontaktních místech Spokojeného domova ve Veselé u Mnichova Hradiště, v Jičíně, v Turnově a v Zahradnictví Spokojené slunce v Dolním Bousově. Z výtěžku prodeje kalendáře budou podpořeny sociální služby Spokojeného domova.


Autora kresleného humoru Jiřího Fleknu čeká plodný konec roku: Výstava v Bakově a křest kalendáře v Jičíně

14. 11. 2016  Petr Novák

 

 

 

Vozíčkáře Jiřího Fleknu z Bakova nad Jizerou čeká kromě křtu kalendáře kresleného humoru, o kterém informujeme o dva příspěvky níže, také výstava pořádaná Muzeem Bakovska v prostorách Městské knihovny Bakov nad Jizerou. Vernisáž se uskuteční 25. listopadu 2016 v 16 hodin.


Na druhý ročník Bousovského šachování se sjeli šachisté ze širokého okolí

14. 11. 2016  Petr Novák

V sobotu 12. listopadu se v Základní škole T. G. Masaryka v Dolním Bousově konal druhý ročník šachového turnaje Bousovské šachování, který stejně jako vloni organizovaly TJ Auto Škoda Mladá Boleslav a Spokojený domov, o. p. s.

Na turnaj do Dolního Bousova se sjeli šachisté ze širokého okolí. Kromě hráčů z TJ Auto Škoda Mladá Boleslav se zúčastnili také hráči ze šachových klubů z Bakova nad Jizerou, Nymburka, Dobrovice, Říčan i Prahy.

V kategorii dětí získal první místo Augustin Dubnička ze Šachklubu města Dobrovice, z. s., druhé místo obsadil Tomáš Zmátlík z TJ Auto Škoda Mladá Boleslav a třetí skončil Jakub Eliáš, rovněž z TJ Auto Škoda Mladá Boleslav.

Mezi dospělými se na první příčce umístil Patrik Gabriel z TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, druhý byl Michal Křeček z DDM Sokol Nymburk a třetí Miloš Hlína z TJ Auto Škoda Mladá Boleslav.

Turnaje se zúčastnilo celkem 39 šachistů. Oproti loňskému ročníku (32 hráčů) tedy účast vzrostla. Stejně jako vloni byli přítomni hráči všech generací od dětí až po seniory. Nejmladšímu účastníkovi bylo 8 let, nejstaršímu 63. Také opět výrazně převažovali muži (ženy, resp. dívky byly pouze tři).

Partnery turnaje bylo Zahradnictví Spokojené slunce, Malyra – domácí péče, Inzert Reality a likérka Dolní Bousov.


Vozíčkář Jiří Flekna chystá kalendář kresleného humoru na rok 2017, křest se uskuteční v Jičíně

10. 11. 2016  Petr Novák

Jiří Flekna z Bakova nad Jizerou utrpěl v roce 1981 těžký úraz páteře, který jej upoutal na invalidní vozík. Život ale nevzdal. Jednou z jeho aktivit se stala tvorba kresleného humoru, se kterou se aktuálně můžete seznámit i v Jičíně. Jeho aktuálním počinem je totiž kalendář kresleného humoru na rok 2017, jehož křest se uskuteční ve středu 30. listopadu od 17 hodin ve foyer budovy na adrese Křižíkova 1099.

Na kalendáři spolupracoval Jiří Flekna se Spokojeným domovem, o. p. s., který mu poskytuje osobní asistenci v domácím prostředí. Jiří Flekna bydlí sice v Bakově nad Jizerou, ale protože Spokojený domov poskytuje sociální služby i na Jičínsku, koná se křest kalendáře v Jičíně. Pro Spokojený domov je to jednak k jeho 12. výročí založení, které uplynulo letos na podzim, jednak k příležitosti otevření nového kontaktního místa, které se nachází právě v Křižíkově ulici 1099 v Jičíně. Kreslený humor Jiřího Flekny se jistě i díky tomu dostane do povědomí lidí v širokém okolí.

„Bez služeb Spokojeného domova bych nemohl zůstat doma, musel bych bydlet v nějakém ústavním zařízení,“ říká Jirka Flekna. „A jsem velmi potěšen, že kromě této základní péče mi Spokojený domov a jeho zaměstnanci pomáhají i při organizování mých aktivit týkajících se kresleného humoru,“ dodává s vděkem.

Jiří Flekna se tvorbě kresleného humoru začal věnovat tři roky po úraze, v roce 1984. Od roku 1991 začíná své kreslené vtipy publikovat mimo jiné v Mladé frontě nebo v časopisech Trnky-brnky, Srandokaps a dalších. Jeho vtipy zazářily i na množství výstav. Od roku 1989 do současnosti vystavoval například v Praze v Malostranské besedě a v Galerii Jiřího Trnky, v Mladé Boleslavi v HELP centru a v Československé obchodní bance. Také vystavoval v Lysé nad Labem, v Mnichově Hradišti, v Bakově nad Jizerou, v Turnově a na dalších místech. Vydal i několik kalendářů.
 


Blíží se druhý ročník turnaje „Bousovské šachování"

2. 11. 2016  Petr Novák

TJ Auto Škoda Mladá Boleslav a Spokojený domov, o. p. s., pořádají II. ročník otevřeného šachového turnaje „Bousovské šachování“. Uskuteční se v sobotu 12. listopadu 2016 od 9:10 hod. v Základní škole T. G. Masaryka ve Školní ulici čp. 74 v Dolním Bousově. Prezentace bude probíhat od 8 hodin. Turnaj je určen pro registrované i neregistrované šachisty všeho věku. Jedná se o jeden turnaj hraný švýcarským systémem na 7 kol tempem 2x20min. + 5 s za tah.

Občerstvení bude zajištěno v restauraci u Sv. Kateřiny na náměstí v Dolním Bousově. Startovné se neplatí.

Přihlášky obsahující celé jméno a datum narození posílejte nejpozději do 10. listopadu 2016 na adresu ředitele e-mailem akharcuba@centrum.cz nebo předem telefonicky na čísle 605 542 662 (Jan Harcuba).

Zakončení proběhne do 17 hodin. Turnaj se bude posílat na zápočet na Rapid LOK ČR. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit jak systém turnaje, tak tempo hry a popřípadě i jiné věci dle okolností.

Akce je podporována městem Dolní Bousov. Partnery akce jsou Zahradnictví Spokojené slunce, Malyra – domácí péče, Inzert Reality a likérka Dolní Bousov.


Aktuální číslo časopisu Spokojený domov

31. 10. 2016  Petr Novák

V aktuálním čísle našeho zpravodaje se mimo jiné dočtete:

 • Nové prostory Spokojeného domova ve Veselé u Mnichova Hradiště i v Jičíně
 • Účast na sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti a na konferenci v Turnově
 • Předání certifikátu ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Spokojenému domovu na kongresu v Táboře
 • Nové automobily pro naše sociální služby ve Středočeském kraji
 • Rozhovor s pamětnicí Františkou Čokovou
 • Navázali jsme mezinárodní spolupráci se slovenskou organizací Seniorka, n. o.

Spokokojený domov má novou kancelář v Jičíně

12. 10. 2016  Petr Novák

Spokojený domov má další novinku, kancelář v Jičíně. Zatím ještě není zařízená, ale již brzy se otevře pro veřejnost a dozvíte se podrobnosti. Dosud sloužila pro oblast našich terénních sociálních služeb na Jičínsku kancelář v Jinolicích. Nyní nás tedy budou moci zájemci naše služby či jejich rodinní příslušníci navštívit přímo v Jičíně. V současné době se v Jičíně a okolí staráme o 30 seniorů a handicapovaných, kteří díky nám mohou zůstat doma a nemusejí se stěhovat do pobytových zařízení.


Zobrazuji 6 (71 - 76 z celkových 76)

Podpořili nás

INFORMACE

Informace o projektu POŘÍZENÍ DVOU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

Projekt  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, je financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ ve věku 15–65 let.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba